Αρχική | Ιστοχάρτης
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 •  Δίκτυα ατμού, νερού, αέρα, τροφίμων.
 •  Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
 •  Εγκαταστάσεις ψύξης - κλιματισμού - αερισμού - θέρμανσης.
 •  Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας.
 •  Μονώσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 •  Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (μέση και χαμηλή τάση).
 •  Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.
 •  Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης.
 •  Αυτοματισμοί.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 •  Μεταφορικές ταινίες.
 •  Μετεγκαταστάσεις παραγωγικών μονάδων.
 •  Πνευματικές μεταφορές.
 •  Ανακατασκευές μηχανημάτων.
 •  Ανοξείδωτες κατασκευές.
 •  Συντηρήσεις βιομηχανοστασίων.
 •  Εργασίες μηχανουργείου.
 •  Clean rooms.
 •  Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (Project Management)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ